Horvátországi nyaralás 2012-ben - Tim Travel Kft horvát és olasz utazási iroda

1065 Budapest, Podmaniczky u. 15. Tel.: (36-1) 7888 196 Tel/fax: (36-1) 322-5320 E-mail: info@timtravel.hu


Utazási feltételek

 

A TIM TRAVEL KFT.  UTAZÁSI FELTÉTELEI 

 

A TIM Travel Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft

·         Székhely és telephely: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 15.

·         Telefon: (06-1) 7888-196, Fax: (06-1) 322-5320

·         Adószám: 13853822-2-43

·         Cégjegyzék szám: 01-09-876723

·         Bankszámlaszám: 11742001-20058593 OTP Bank Nyrt.

·         Engedélyszám szám: U-000774

·         Vagyonbiztosítás: Uniqa Biztosító Zrt.

a továbbiakban: TIM Travel a következők szerint szervezi az utazásait és végzi az utazást közvetítő tevékenységét:

1) A TIM Travel által szervezett utazásokra az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), különösen a 415-416 §. rendelkezései; az utazási-, valamint az utazást közvetítői tevékenység 213/1996 (XII.23.) Korm. rendeletben illetve az utazási-, valamint az utazást közvetítői szerződésekre a hatályos 281/2008 (XI.28/.) Korm. rendeletben, illetve az ebben az utazási feltételekben meghatározottak az irányadók.

2) Az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az utazási költségelőleg igazolt befizetését követően aláírt utazási szerződéssel jön létre. A természetes személy megbízottját megilleti az utazási szerződésből eredő valamennyi jog és terheli minden, a szerződésből keletkezett kötelezettség. A megbízás nélkül eljáró személy jogaira és kötelezettségeire a Ptk.-nak a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a megrendelő jogi személy, az utazási szerződés aláírásához csatolni kell a képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozata másolatát.

A képviselők, illetve a meghatalmazottak kötelesek az utazási szerződéssel kapcsolatos nyilvántartásba vételi-, költségelőleg befizetési okiratot és az aláírt szerződést - az utazási tájékoztatóval együtt - haladéktalanul átadni az utazás résztvevőjének. Az ezek elmaradása következtében keletkezett károkat a képviselő, illetve a megbízott köteles az utazás résztvevőjének hiánytalanul megtéríteni.

3) Ha a nyilvántartásba vételt a TIM Travel feltételhez köti, ennek okát a nyilvántartásba vételt tanúsító okiraton egyértelműen fel kell tünteti.

A feltételhez kötött nyilvántartásba vételt követő legkésőbb 5. napon a TIM Travel köteles az utast értesíteni a feltételhez kötött szolgáltatás teljesíthetőségéről, illetve a megegyező minőségű helyettesítő szolgáltatásról. A feltételhez kötött utazási szerződés érvényesen csak abban az esetben jön létre, ha a TIM Travel az utast a jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról időben külön, az utazási feltételek egyértelmű rögzítése mellett írásban értesíti, illetve az utas a helyettesítő szolgáltatást egyértelmű írásbeli nyilatkozatával az értesítést követő legkésőbb 3. napon elfogadja. A TIM Travel a nyilvántartásba vételt követő 5. napig a szerződés megkötését bármikor megtagadhatja a befizetett utazási előleget egyidejű visszafizetése mellett. A feltételhez kötött szerződés aláírása előtt az utas a mindenkori lemondási feltételek mellett mondhatja le az általa megrendelt utazást!

4) Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött szolgáltatásokat harmadik személynek átengedni, ha az megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas köteles a TIM Travel-t haladéktalanul értesíteni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes viseli. A tényleges utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségek alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.

5) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, időtartamát, a részvételi díjat és a külön fizetendő költségeket az TIM Travel által kiadott katalógus tartalmazza. A katalógusban rögzített információk, és minden, a TIM Travel részéről átadott, faxon vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, egyedi tájékoztató, programismertetés, a visszaigazolás és az utas által aláírt jelentkezési lap, vagy megrendelő ennek a szerződésnek az elengedhetetlen részét képezi. Ahol az ár nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat, ott külön feltüntetjük.
A TIM Travel fenntartja a jogot a szálláshelyek és a szolgáltatások azonos kategórián belüli megváltoztatására. A változásokról az utast az utazás előtt írásban, vagy személyesen kell értesíteni. A TIM Travel által meghirdetett akciók és különböző kedvezmények nem vonhatók össze. Egyes esetekben az akciók és a kedvezmények összevonására a TIM Travel rendelkezhet.

6) Az utazáshoz szükséges okmányok (útlevél, személyi igazolvány stb.) beszerzéséről és érvényességéről az utas gondoskodik. Az okmányok hiányában elmaradt utazások miatt az utas kártérítésre nem tarthat igényt. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, rendelkezéseket (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, közegészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit betartani. Az ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

7) A részvételi díj az utazási tájékoztatóban szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költségeket foglalja magában. A TIM Travel 10% kezelési költséget számol fel az által foglalt menetjegyekre. 

8) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, valamint a devizaárfolyam megváltozása miatt az TIM Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Áraink 315 Ft-os EUR-HUF árfolyamig érvényesek. Az emelés mértékéről és érvényesítéséről a TIM Travel dönt. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásbeli nyilatkozatával elállhat a szerződéstől.  A TIM Travel ebben az esetben a befizetett utazási előleget és más térítést teljes egészében visszafizeti az utasnak.

9) Utazásra jelentkezéskor a részvételi díj befizetni köteles előlegében a Szerződő Felek külön állapodnak meg. A részvételi díj fennmaradó részének a megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes, kivéve, ha az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítés ennél korábbi időpontot ír elő.  Ha az utas határidőre nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a TIM Travel jogosult külön értesítés nélkül a szerződéstől elállni, a férőhelyet másnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat - a kötbérfizetés elkerülése végett - haladéktalanul lemondani. Az utas ebben az esetben köteles a TIM Travel költségeit az utazás lemondására vonatkozó előírásoknak megfelelően megtéríteni.
Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belüli történik, az utas köteles a szerződés aláírásával együtt a teljes részvételi díjat megfizetni.

10) A TIM Travel a teljes összeg befizetését követően, az utazás megkezdése előtt 30 nappal adja át az utasnak az utazásra jogosító részvételi jegyet, a vouchert. A voucher tartalmazza az utazási szerződés szerinti szolgáltatásokat, amelyet az Utas az adott ország valutájában a helyszínen köteles kiegyenlíteni azokat. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen fizetheti meg az utas.
A részvételi jegyet csoportos utazásnál az idegenvezetőnek, egyéni utazásnál a külföldi szolgáltatónak kell átadni.

11) Repülőgéppel vagy autóbusszal történő utazások estén az adott légitársaság, vagy közlekedési vállalkozás utazási feltételei az érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászsúly túllépésért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért a TIM Travelt nem terheli felelősség. A repülőgépre maximálisan felvihető útipoggyász és kézipoggyász súly társaságonként eltérő, a túlsúlyért a légitársaság tarifája szerinti különdíjat az utasnak kell megfizetnie. A repülőgép járatkiesése vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni. A repülőgéppel, vagy autóbusszal történő utazás egyes eseteiben a partnertársaságok utazási feltételei az irodánkkal kötött szerződés részévé válhatnak, amely tényt az utazási szerződésben jelzünk.

12) A TIM Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásbeli nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető-külső körülmény áll elő, illetve ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb részvételi számot. Ezekben az esetekben az utas követelheti a befizetéseinek a hiánytalan, levonások nélküli azonnali visszatérítését, illetve az eredeti megrendelésével azonos vagy ahhoz hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, elfogadásakor a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözetet a TIM Travel visszatéríti.

13) A TIM Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért, az alábbiak szerint felel:

·          Az utazási szerződésben foglaltakat nem teljesíti, köteles az utas kívánsága szerint a díjat visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni.

·          Nem megfelelően teljesített szolgáltatás esetén köteles a díjat arányosan leszállítani.

·          Nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

·          Az utazás során a helyszíni szolgáltatásokkal kapcsolatos másodlagos, szubjektív (pl. az ételek íze, minősége) problémákért a TIM Travel nem vállal felelősséget.

·          A utazási szerződés hibás teljesítésével okozott kárt a TIM Travel köteles megtéríteni, azonban mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.

·          Ha az utazást nagyobb erőhatalom, háborús esemény, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadály befolyásolja, a szolgáltatások elmaradásáért, módosulásáért, a TIM Travel nem vállal felelősséget, így a fenti okokból  adódó többletköltségek is az utast terhelik.

14) A TIM Travel a közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az utazási szerződés vélt, vagy valós hibás teljesítése esetén az utas haladéktalanul köteles a kifogását közölni a TIM Travel az ügyeleti telefonszámán (+36/20/460-0626). A segélytelefon használatának elmulasztásáért és az ebből eredő károkért az utas felelős. Az utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban, vagy jegyzőkönyv becsatolásával a TIM Travel tudomására hozni jog. A késedelmes bejelentésből származó károkért az utas felelős.

15) Az utasnak - amennyiben az TIM Travel a megrendelés visszaigazolásakor más lemondási feltételt nem kötött ki - jogában áll az utazást megelőző 60. naptári napig az utazástól kötbér fizetés terhe nélkül elállni. A 60 napon túli lemondás esetén egyszeri 5.000 Ft kezelési költséget számítunk fel.  

Ha az utas az utazás megkezdése előtti 60. napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 3. napon belül írásbeli nyilatkozatával lemondja az utazást, illetve egyéb okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi kötbérköltségeket kell megfizetnie: 

Magán apartmanok és szállodai foglalásnál

·          60-45 nap a részvételi díj 10%-a

·          44-30 nap a részvételi díj 15%-a

·          29-20 nap a részvételi díj 30%-a

·          19-15 nap a részvételi díj 50%-a

·          14-08 nap a részvételi díj 80%-a

·          07-0 nap a részvételi díj 100%-a

Villák foglalásakor

·          60-43 nap a részvételi díj 50%-a

·          42-29 nap a részvételi díj 65%-a

·          28-16 nap a részvételi díj 90%-a

·          16-0 nap a részvételi díj 100%-a

Világítótornyok foglalásakor

·          60-45 nap a részvételi díj 10%-a

·          44-31 nap a részvételi díj 40%-a

·          30-20 nap a részvételi díj 70%-a

·          19-0 nap a részvételi díj 100%-a

Ha az utas a lemondását nem közli, az utas köteles a részvételi díj 100%-át a TIM Travel Kft-nek megtéríteni. 

16) A részvételi díj nem foglalja magában az utazás-lemondási-, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Biztosítás fakultatív jelleggel köthető. 

17) A természetes személy és számlanyitásra kötelezett jogi személyek esetén a részvételi díj megállapítására és a számla kiállításra vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos Áfa törvény, a 2007. évi CXXVII. törvény 206. paragrafusa, a 203/XCII. törvény 172. paragrafusa és a szja fizetési kötelezettségről szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg. 

Az utas kijelenti, hogy a TIM Travel utazási szerződésében, tájékoztatójában és bár- mely más, e szerződés mellékleteiben foglalt, számára átadott, vagy neki megküldött utazási feltételeket átvette és megismerte, s azokat a szerződés aláírásával elfogadja.   Ezek a dokumentumok az utazási szerződés részét képezik. 

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

  adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.


Budapest, 2012.                                 hó              nap                                                             ...............................................                                           ….............................................

                                                                             Utazási Iroda                                                                         Utas

Akciós ajánlataink

 

KEDVES LÁTOGATÓINK !


FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL 2013-AS NYÁRI ÁRAINKAT, MOST A KÖVETKEZŐ VÁROSOKAT TEKINTHETIK MEG: LIGNANO, BIBIONE, LIDO DI JESOLO ÉS CAORLE. KEMPINGEK: CAORLE, CAVALLINO, GARDA-TÓ, TOSZKÁNA, OLASZ RIVIERA

A TÖBBI VÁROST PILLANATNYILAG ONLINE RENDSZERÜNKÖN KERESZTÜL ÉRHETIK EL, ITT FŐLEG SZÁLLODÁKAT TALÁLHATNAK: RÓMA, VELENCE, RIMINI, MILÁNÓ, STB. (http://www.timtravel.hu/content/olaszorszag/olasz-szallodak-online)

AZ ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY 03.31-IG 10% MINDEN FORINTOS ÁRUNKBÓL, EZ TERMÉSZETESEN AZ ONLINE SZÁLLODÁK ÁRAIRA IS VONATKOZIK.

EGYES SZÁLLODÁKRA ÉS APARTMANOKRA AZ OLASZ PARTNEREK ELŐFOGLALÁSI ILL. SPECIÁLIS KEDVEZMÉNYEKET ADNAK, EZEKET MINDIG AZ EGYES SZÁLLÁSOK ÁRLISTÁIBAN TALÁLJÁK MEG, EZEK AZ AKCIÓK A 10%-OS ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYÜNKKEL ÖSSZEVONHATÓK !